Over Ons / ANBI

Organisatie: Stichting Schoonhoven Klassiek
Oude Haven Concert
Springerpark Concerten
Bestuur: Connie van Dorst-Pijls, voorzitter
Gregor Smeets, secretaris
Loek van der Kolk, penningmeester
Geert van der Kooi, Logistiek
Jan van Vliet, PR en Communicatie
Correspondentie-adres: Lekdijk West 84
3411 MZ  Lopik
E-mail info@oudehavenconcert.nl
Internet schoonhovenklassiek.nl
Bankrelatie Rabobank Utrechtse Waarden e.o.
Rekeningnummer NL10 RABO 01521.43.599
Kamer van Koophandel H24316072 (KvK Gouda)
RSIN 8155.28.206

Culturele ANBI

Stichting Schoonhoven Klassiek is in traject voor aanmerking als Culturele ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

Beleidsplan

Stichting Schoonhoven Klassiek organiseert muzikale en culturele activiteiten met als doel mensen,zowel jong als oud,met elkaar in contact te brengen. De evenementen vinden per definitie plaats in de openbare ruimte, zijn gratis toegankelijk en zijn mede daardoor laagdrempelig. De belangrijke verbindende factor daarbij is dat de gecontracteerde muziekgezelschappen beschikken over een gevarieerd en voor de bezoekers aantrekkelijk en entertainend repertoire.

Vanaf 2009 worden jaarlijks openluchtconcerten georganiseerd in het Springerpark van Schoonhoven op iedere eerste zondag van de maanden juni, juli en augustus. Op de eerste zaterdag in september vindt in het historische centrum van de stad Schoonhoven sinds 1997 het Oude Haven Concert plaats. Voor de jeugd wordt in de middag het Oude Haven Concert Classic for Kids georganiseerd, waarbij kinderen in de leeftijd van 3 tot 103 jaar van harte welkom zijn. Het is op kinderen afgestemd en beoogt educatieve waarden te hebben.

Speciaal voor het Oude Haven Concert wordt een podium over de Oude Haven gebouwd en worden aan weerszijden van het water stoelen geplaatst waardoor een heus theater ontstaat.

Stichting Schoonhoven Klassiek is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.Zij financiert haar activiteiten uit ontvangen subsidies, sponsoring en vrijwillige bijdragen van de bezoekers.

Beloningsbeleid: In artikel 5.6 van de statuten staat het volgende beschreven; “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Doelstelling: In artikel 3 staat hierover het volgende beschreven; 1.”De stichting heeft ten doel het organiseren en stimuleren van muzikale en andere culturele evenementen in de ruimste zin van het woord in Schoonhoven en omgeving. De stichting beoogt niet het maken van winst.”

Kamer van Koophandel
Uittreksel Kamer van Koophandel

Statuten
Akte van oprichting
Akte van Statutenwijziging

Verslag van financiële verantwoording
V&W rekening + Balans 2017
V&W rekening + Balans 2018